• Erkende traprenovateurs
  • Traprenovatie vanaf €2.399,-
  • Diverse materialen mogelijk
  • Persoonlijk advies & maatwerk
  • Antislip en onderhoudsvriendelijk

Privacy Statement Kiesjeleverancier B.V.

 

Definities

a. Privacy statement: dit privacy statement;

b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;

c. Website: Kiesjetraprenovatie.be.

d. Verantwoordelijke: KiesJe Leverancier B.V. gevestigd te Keizersgracht 2a 5611GD Eindhoven, Nederland, info@kiesjeleverancier.nl, 040 711 42 24;

e. Verwerker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens van de gebruiker verwerkt voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Verantwoordelijke verstrekt.

 

1. Algemeen

1.1 In dit Privacy statement wordt beschreven hoe Verantwoordelijke de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.

1.2 De persoonsgegevens die door Verantwoordelijke worden verwerkt zijn naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

 

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1 Verantwoordelijke verzamelt persoonsgegevens van de Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze gegevens via de Website, per mail, telefonisch of enigerlei andere wijze aan de Verantwoordelijke verstrekt voor het aanvragen van een offerte.

2.2 Verantwoordelijke verstrekt persoonsgegevens van de Gebruiker aan een verwerker uitsluitend voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Verantwoordelijke verstrekt:

2.2.1 Indien de Gebruiker via de Website, per mail, telefonisch of enigerlei andere wijze om informatie over diensten of producten verzoekt of een offerte aanvraagt, waarbij de Gebruiker persoonsgegevens verstrekt, verstrekt Verantwoordelijke deze gegevens aan een verwerker om aan dat verzoek te voldoen. De Verwerker neemt hierna het contact met de Gebruiker over. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft kan deze contact opnemen met Kies Je Leverancier B.V.

2.3 Verantwoordelijke en Verwerker garanderen dat de persoonsgegevens van de Gebruiker uitsluitend worden verwerkt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt met inachtneming van de grondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2.4 Verwerker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juistheid, kwaliteit, veiligheid, bevoegdheid en legaliteit van de dienst die ter beschikking wordt gesteld aan de Gebruiker. Met bezwaar over de dienstverlening kan de Gebruiker wel per mail, telefonisch, per post of enigerlei ander wijze contact opnemen met Kies Je Leverancier B.V.

 

3. Doorgifte aan derden

3.1 Verantwoordelijke zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers doorgeven aan derden, volgens onderstaande voorwaarden:

3.1.1 De doorgifte van persoonsgegevens geschiedt aan een door Verantwoordelijke ingeschakelde verwerker die ingeschreven staat in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en de te verrichten werkzaamheden uitvoert met inachtneming van de toepasselijke wet- en (Beroeps)regelgeving en de AVG; of

3.1.2 De doorgifte van persoonsgegevens geschiedt op grond van een wettelijke verplichting aan bevoegde instanties.

 

4. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

4.1 De Gebruiker heeft recht op inzage; vergetelheid; rectificatie en aanvulling; dataportabiliteit; beperking van verwerking; informatie en verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens, volgens de AVG-privacyrechten.

4.2 Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacy statement kan de Gebruiker telefonisch, per mail of per post contact opnemen met Kies Je Leverancier B.V.

 

5. Bewaartermijn

5.1 Verantwoordelijke bewaart persoonsgegevens gedurende de termijn waarvoor de gegevens relevant zijn voor het verstrekken van haar dienstverlening, tenzij Verantwoordelijke op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

 

6. Beveiliging

6.1 Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder SSL beveiliging op haar website en authenticatie vereisten.

 

7. Wijzigingen in het Privacy statement

7.1 Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Verantwoordelijke adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig deze pagina te raadplegen indien van toepassing. Het huidige Privacy statement is bijgewerkt op 7 mei 2021.